Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

Μετάφραση


Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση
16/10/2015
Το Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αποσκοπεί να εξασφαλίσει τον συντονισμό της ελληνικής ορολογίας που χρησιμοποιείται στα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και γενικότερα την ορολογική υποστήριξη των μεταφραστικών εργασιών και της δημόσιας διοίκησης σε Ελλάδα και Κύπρο. Στο πλαίσιο του Δικτύου θα λειτουργεί και υπηρεσία επείγουσας απόδοσης όρων που θα απαρτίζεται από ομάδες εργασίας του Δικτύου για συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα προτεραιότητας.
Στόχοι του Δικτύου, που ιδρύθηκε στις 3 Απριλίου 2015, είναι η καθιέρωση και χρήση κοινώς αποδεκτής ελληνικής ορολογίας και η βελτίωση της ποιότητας επικοινωνίας στην ελληνική γλώσσα. Αποτελεί χώρο επικοινωνίας και επαφών μεταξύ οργανισμών και φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συγκέντρωση ορολογικού υλικού, την απόδοση καινοφανών όρων στα ελληνικά και την υποβολή προτάσεων βελτίωσης των διαθέσιμων πόρων (κυρίως της ΙΑΤΕ-Ιnteractive Terminology for Europe), την ποιοτική αναβάθμιση των ορολογικών εργασιών και την καλύτερη αξιοποίηση ορολογικών πόρων, βάσεων και πληροφοριακών συστημάτων και πληροφορικών εργαλείων στη μετάφραση.
To Eλληνικό Δίκτυο Ορολογίας έρχεται να καλύψει μια σειρά αναγκών που προκύπτουν από τα εξής: α) Η ενωσιακή νομοθεσία ενσωματώνεται στην εθνική, β) Τα κείμενα της ΕΕ καλύπτουν πολλούς τομείς, γ) Κάθε τομέας έχει εξειδικευμένη ορολογία, δ) Υπάρχουν συχνές διαφορές με επίσημα έγγραφα κρατών μελών, ε) Είναι αναγκαία η ανανέωση μεταφραστών λόγω ορίου ηλικίας, στ) Υπαρχει ανάγκη συνεργασίας μεταξύ Επιστημόνων/Μηχανικών με τους Επαγγελματίες του Γλωσσικού κλάδου, ζ) Απουσία Εθνικών Δικτύων Ορολογίας Ελλάδας/Κύπρου.
Συμμετοχή στο Δίκτυο
Στο Δίκτυο μπορούν να συμμετάσχουν δημόσιοι φορείς, επαγγελματικές και επιστημονικές οργανώσεις, ιδιωτικά ιδρύματα και οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε θέματα ελληνικής γλώσσας, μετάφρασης και την ορολογίας. Μπορούν επίσης να συμμετάσχουν τα μέλη των παραπάνω φορέων, οργανώσεων, ιδρυμάτων ή οργανισμών αλλά και μεμονωμένοι επαγγελματίες που εργάζονται από κοινού ή σε ατομική βάση.
Όσοι επιθυμούν να γίνουν μέλη τους Δικτύου αρκεί να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο και να το αποστείλουν στη διεύθυνση DGT-EL-DIKTYO@ec.europa.eu.
Η συμμετοχή στο Δίκτυο είναι ελεύθερη για όσους το επιθυμούν, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τις απαιτήσεις της Συμφωνίας και του Κανονισμού Λειτουργίας που διέπει το Δίκτυο. Η συμμετοχή στο Δίκτυο είναι δωρεάν. Η συμμετοχή στις εργασίες του Δικτύου είναι εθελοντική.
Το Δίκτυο περιλαμβάνει:

  • Τη Γενική Συνέλευση, όπου συμμετέχουν όλα τα μέλη του Δικτύου και που συνέρχεται μία φορά το χρόνο.
  • Την 15μελή Συντονιστική Επιτροπή, στην οποία προεδρεύει ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • Την Επιστημονική Επιτροπή από εμπειρογνώμονες στον τομέα της μετάφρασης και της ορολογίας. Προτείνει κάθε χρόνο στη Συντονιστική Επιτροπή τις κατευθυντήριες γραμμές για τις δραστηριότητες του Δικτύου.
  • Τη Γραμματεία.
  • Την Υπηρεσία Επείγουσας Απόδοσης Όρων για την ορολογική υποστήριξη των μεταφραστικών υπηρεσιών των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της δημόσιας διοίκησης σε Ελλάδα και Κύπρο.
Ομάδες εργασίαςΓια την υλοποίηση εργασιών επί συγκεκριμένων θεμάτων η Συντονιστική Επιτροπή συγκροτεί προσωρινές ή μόνιμες ομάδες εργασίας που διευθύνονται από ένα συντονιστή. Η συμμετοχή στις δραστηριότητες των ομάδων εργασίας είναι εθελοντική, και μπορούν σε αυτές, μετά από πρόταση του συντονιστή, να συμμετέχουν και εμπειρογνώμονες από ομάδες εργασίας άλλων φορέων που ασχολούνται με την ορολογία χωρίς να απαιτείται η επίσημη συμμετοχή των οικείων φορέων ή των μεμονωμένων εμπειρογνωμόνων στο Δίκτυο. Οι ομάδες εργασίας θεσπίζουν τον κανονισμό εσωτερικής τους λειτουργίας και υποβάλλουν ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων τους στην γενική συνέλευση των μελών του Δικτύου.
Υπηρεσία Επείγουσας Απόδοσης Όρων
Η Υπηρεσία Επείγουσας Απόδοσης Όρων λειτουργεί με βάση ομάδες εργασίας που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας. Από πρακτική άποψη η συμμετοχή στην Υπηρεσία Επείγουσας Απόδοσης Όρων εξασφαλίζει την καθημερινή ορολογική υποστήριξη των μεταφραστών και την επίλυση των πραγματικών προβλημάτων.
Στην πρώτη φάση της λειτουργίας του Δικτύου έχουν συγκροτηθεί οι εξής πέντε ομάδες εργασίας με βάση τις προτεραιότητες που εντόπισε η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
  1. Οικονομικά (οικονομική, τραπεζική, λογιστική, στατιστική, διεθνείς οικονομικές σχέσεις)
  2. Τεχνολογία (μηχανολογία, μεταφορές, ηλεκτρολογία, ηλεκτρονική, πληροφορική)
  3. Χημεία (χημεία, βιοχημεία, φαρμακευτική)
  4. Φυσικοί πόροι (ενέργεια, περιβάλλον, κλίμα, γεωργία, αλιεία)
  5. Δίκαιο (δίκαιο και κοινωνικές επιστήμες)
Οι εργασίες διεξάγονται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος (WIKI) στο οποίο υποβάλλονται ερωτήματα για συγκεκριμένους όρους. Το σύστημα εξασφαλίζει την άμεση ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της ομάδας σχετικά με την υποβολή των ερωτημάτων. Ενημερώνονται επίσης και όλα τα άλλα ενδιαφερόμενα μέλη του Δικτύου που έχουν εγγραφεί ως παρατηρητές των εργασιών της ομάδας.
Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία Επείγουσας Απόδοσης Όρων δεν αποτελεί όργανο τυποποίησης όρων. Το αποτέλεσμα των εργασιών της συμβάλλει στην ορθή απόδοση καινοφανών όρων από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Οι προκύπτοντες όροι θα εισάγονται στην ΙΑΤΕ μέσω της ΟΤΟ και μπορούν στη συνέχεια να εξετάζονται από τις αρμόδιες επιτροπές και τα εθνικά όργανα τυποποίησης.
Η πρόσβαση στην Υπηρεσία Επείγουσας Απόδοσης Όρων είναι δυνατή μόνο κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος ή προσκλήσεως από τον αρμόδιο συντονιστή.
Ημερίδες του Δικτύου
Στις 11 Απριλίου 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργάνωσε ημερίδα εργασίας για έναν πρώτο κατιδεασμό σχετικά με το δίκτυο. Σε επόμενη Ημερίδα, στις 3 Απριλίου 2015 στην Ακαδημία Αθηνών ανακοινώθηκε η ίδρυση του Δικτύου και οι λεπτομέρειες λειτουργίας του (οι ομιλίες της ημερίδας έχουν αναρτηθεί στο www.blod.gr).
Επίσης, το Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργάνωσε δύο ενημερωτικές παρουσιάσεις στις 18 Σεπτεμβρίου 2015 στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, για να παρουσιάσει το Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας. Ενημερωτικήεκδήλωση για το Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας πραγματοποιήθηκε στις 14/10 και στη Θεσσαλονίκη (Κεντρική Βιβλιοθήκη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Στην ιστοσελίδα του δικτύου διατίθενται όλα τα κείμενα που διέπουν τη λειτουργία του δικτύου, το υλικό των ημερίδων και χρήσιμοι σύνδεσμοι.
www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2015

Γκριμπογιέντοφ, ο συγγραφέας που σκοτώθηκε από Ισλαμιστές

Με την ευκαιρία των πρόσφατων γεγονότων,
 ας δούμε κάτι ανάλογο,
υπό το φως και την ψυχραιμία της Ιστορίας...


File:Griboyedov.jpg
Αλέξανδρος Σεργκέγιεβιτς Γκριμπογιέντοφ


Μετά τον Ρωσο-ιρανικό πόλεμο 1826-1828, το Ιράν (Περσία) βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Όχι μόνο, με την Συνθήκη του Τουρκμεντσάι, έχασε τις επαρχίες Εριβάν και Ναχτισεβάν, αλλά παραχώρησε μονομερή εμπορικά προνόμια στη Ρωσία, υποχρεώθηκε να ανεχθεί Ρωσικό στόλο στην Κασπία θάλασσα και επιπλέον όφειλε να πληρώσει και μια τεράστια πολεμική αποζημίωση.

Όλα αυτά, υποδαυλιζόμενα και από Άγγλους πράκτορες, δημιούργησαν τεράστια λαϊκή αγανάκτηση κατά των Ρώσων αλλά και κατά του Σάχη Φετχ Αλή και του διαδόχου Αμπάς Μιρζά. Όλα, φυσικά, πήραν και θρησκευτικό χαρακτήρα, μια που ο Ισλαμισμός φανάτιζε τις μάζες κατά των Ρώσων.

Θύμα αυτής της κατάστασης υπήρξε ο Ρώσος συγγραφέας Αλέξανδρος Σεργκέγιεβιτς Γκριμπογιέντοφ. (1795-1829) που ήταν ο διπλωματικός εκπρόσωπος της Ρωσίας στην Περσία.

Γεννήθηκε και σπούδασε στη Μόσχα. Στη συνέχεια κατατάχτηκε στους Ουσσάρους, και στη συνέχεια έγινε δημόσιος υπάλληλος. Από το 1818 είχε αναλάβει ως εκπρόσωπος της Ρωσίας τα θέματα των σχέσεων με την Περσία. Είχε όμως γίνει γνωστός και από το θεατρικό του έργο “Συμφορά από το πολύ μυαλό”  ένα έργο που σατιρίζει την Ρωσική αριστοκρατία, και που μάλιστα είχε και προβλήματα με την Τσαρική Λογοκρισία. Ο Γκριμπογιέντωφ θεωρείται homo unius libri (συγγραφέας ενός και μοναδικού βιβλίου) αν και έγραψε και άλλα θεατρικά έργα, (πχ το “Νεαρές σύζυγοι”)  ποιήματα αλλά και μουσική, που όμως δεν θεωρούνται σημαντικά.

Ο Γκριμπογιέντωφ, μετά την Συνθήκη του  Τουρκμεντσάι, που αναφέραμε, ανέλαβε το δύσκολο έργο του διαμεσολαβητή ανάμεσα στις Τσαρικές απαιτήσεις για απόλυτη εφαρμογή της Συνθήκης και την Ιρανική αδυναμία να την εκπληρώσει. Αν και παρακάλεσε τον Τσάρο να φανεί ανεκτικός, δεν είχε ανταπόκριση. Δεν έγινε δεκτή ούτε καν η αντικατάσταση μέρους των χρημάτων της πολεμικής αποζημίωσης με αγαθά, όπως πρότεινε ο συγγραφέας.

Φυσικά το πλήθος τον θεωρούσε προσωπικά υπεύθυνο για τα δεινα του. Ηγέτης των αγανακτισμένων ήταν ο Αλαγιάρ Χαν, πρώην υπουργός. Το μίσος κατά του Γκριμπογιέντοφ γιγαντώθηκε όταν διαδόθηκε πως είχε δημιουργήσει δίκτυο φυγάδευσης Αρμενίων γυναικών από τα Περσικά χαρέμια. Δεν ξέρουμε αν αυτό είναι αληθές, πάντως γεγονός είναι πως τον αντιλήφθηκαν όταν βοηθούσε στην δραπέτευση ενός ευνούχου από το χαρέμι του Σάχη  και δύο Γεωργιανών γυναικών από το χαρέμι του γαμπρού του, που κατέφυγαν στο Ρωσικό Προξενείο.

Η Συνθήκη του Τουρκμενσάι προέβλεπε τέτοιες καταστάσεις (άρθρο 13) και υποχρέωνε τους Πέρσες να επιτρέπουν τη επιστροφή Γεωργιανών και Αρμενίων γυναικών. 

Μολοντούτο ο Σάχης απαίτησε την επιστροφή των φυγάδων. Στο μεταξύ, ένα τεράστιο αγανακτισμένο πλήθος είχε κυκλώσει το Προξενείο. Ο Γκριμπογιέντωφ δέχτηκε την απαίτηση του Σάχη, αλλά ήταν πια αργά: Ο Μέγας Μουτζεχίντ κάλεσε το πλήθος σε Ιερό Πόλεμο κατά των Ρώσων και ο όχλος είχε ήδη επιτεθεί, και ήταν οπλισμένος και ανεξέλεγκτος! Ήταν 11 Φεβρουαρίου του 1829, και ο Γκριμπογιέντωφ μόλις γύριζε από μια αποχαιρετιστήρια ακρόαση και ήταν έτοιμος να φύγει από την Τεχεράνη.

Βέβαια, το κτίριο ήταν ήδη έτοιμο για πολιορκία. Με πλήρη στολή, οι Ρώσοι διπλωμάτες πολέμησαν κυριολεκτικά μέχρις ενός. (ένας πράγματι έζησε μόνο, ο γραμματέας) Το μικρό απόσπασμα της Φρουράς των Κοζάκων και ο ίδιος ο Γκριμπογιέντωφ, με το σπαθί στο χέρι, κράτησαν για μια περίπου ώρα τον όχλο, και μετά υποχώρησαν στο γραφείο του, όπου όμως, αφού το πλήθος άνοιξε την στέγη, πυροβολήθηκαν και εξοντώθηκαν. Το πτώμα του Γκριμπογιέντωφ αποκεφαλίστηκε και διαπομπεύθηκε.

Ο στρατηγος Πάσκιεβιτς, στην αναφορά του προς τον Τσάρο έγραψε πως  “Οι Άγγλοι δεν ήταν τελείως ανεύθυνοι για τις ταραχές”...

Την ίδια στιγμή είχε ξεσπάσει ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος  του 1828-1829, αυτός που σφράγισε την ανεξαρτησία της Ελλάδας με την Συνθήκη της Αδριανούπολης, και ο Τσάρος δεν είχε περιθώριο να δείξει έμπρακτα την οργή του. 

Στην ουσία, η τιμή του Γκριμπογιέντωφ εξαγοράστηκε με ένα μεγάλο διαμάντι, μια επίσημη συγγνώμη, και με την Ελληνική Ανεξαρτησία, ενώ, τελικά, δόθηκε και παράταση για την πληρωμή της δόσης της πολεμικής αποζημίωσης από το Ιράν... 
Δημήτρης Σκουρτέλης.

Πηγή εικόνας Βικιπαίδεια Βιβλιογραφία: Παγκόσμια Ιστορία Ακαδημίας ΕΣΣΔ και Βικιπαίδεια.