Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

Μετάφραση


Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση
16/10/2015
Το Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αποσκοπεί να εξασφαλίσει τον συντονισμό της ελληνικής ορολογίας που χρησιμοποιείται στα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και γενικότερα την ορολογική υποστήριξη των μεταφραστικών εργασιών και της δημόσιας διοίκησης σε Ελλάδα και Κύπρο. Στο πλαίσιο του Δικτύου θα λειτουργεί και υπηρεσία επείγουσας απόδοσης όρων που θα απαρτίζεται από ομάδες εργασίας του Δικτύου για συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα προτεραιότητας.
Στόχοι του Δικτύου, που ιδρύθηκε στις 3 Απριλίου 2015, είναι η καθιέρωση και χρήση κοινώς αποδεκτής ελληνικής ορολογίας και η βελτίωση της ποιότητας επικοινωνίας στην ελληνική γλώσσα. Αποτελεί χώρο επικοινωνίας και επαφών μεταξύ οργανισμών και φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συγκέντρωση ορολογικού υλικού, την απόδοση καινοφανών όρων στα ελληνικά και την υποβολή προτάσεων βελτίωσης των διαθέσιμων πόρων (κυρίως της ΙΑΤΕ-Ιnteractive Terminology for Europe), την ποιοτική αναβάθμιση των ορολογικών εργασιών και την καλύτερη αξιοποίηση ορολογικών πόρων, βάσεων και πληροφοριακών συστημάτων και πληροφορικών εργαλείων στη μετάφραση.
To Eλληνικό Δίκτυο Ορολογίας έρχεται να καλύψει μια σειρά αναγκών που προκύπτουν από τα εξής: α) Η ενωσιακή νομοθεσία ενσωματώνεται στην εθνική, β) Τα κείμενα της ΕΕ καλύπτουν πολλούς τομείς, γ) Κάθε τομέας έχει εξειδικευμένη ορολογία, δ) Υπάρχουν συχνές διαφορές με επίσημα έγγραφα κρατών μελών, ε) Είναι αναγκαία η ανανέωση μεταφραστών λόγω ορίου ηλικίας, στ) Υπαρχει ανάγκη συνεργασίας μεταξύ Επιστημόνων/Μηχανικών με τους Επαγγελματίες του Γλωσσικού κλάδου, ζ) Απουσία Εθνικών Δικτύων Ορολογίας Ελλάδας/Κύπρου.
Συμμετοχή στο Δίκτυο
Στο Δίκτυο μπορούν να συμμετάσχουν δημόσιοι φορείς, επαγγελματικές και επιστημονικές οργανώσεις, ιδιωτικά ιδρύματα και οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε θέματα ελληνικής γλώσσας, μετάφρασης και την ορολογίας. Μπορούν επίσης να συμμετάσχουν τα μέλη των παραπάνω φορέων, οργανώσεων, ιδρυμάτων ή οργανισμών αλλά και μεμονωμένοι επαγγελματίες που εργάζονται από κοινού ή σε ατομική βάση.
Όσοι επιθυμούν να γίνουν μέλη τους Δικτύου αρκεί να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο και να το αποστείλουν στη διεύθυνση DGT-EL-DIKTYO@ec.europa.eu.
Η συμμετοχή στο Δίκτυο είναι ελεύθερη για όσους το επιθυμούν, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τις απαιτήσεις της Συμφωνίας και του Κανονισμού Λειτουργίας που διέπει το Δίκτυο. Η συμμετοχή στο Δίκτυο είναι δωρεάν. Η συμμετοχή στις εργασίες του Δικτύου είναι εθελοντική.
Το Δίκτυο περιλαμβάνει:

  • Τη Γενική Συνέλευση, όπου συμμετέχουν όλα τα μέλη του Δικτύου και που συνέρχεται μία φορά το χρόνο.
  • Την 15μελή Συντονιστική Επιτροπή, στην οποία προεδρεύει ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • Την Επιστημονική Επιτροπή από εμπειρογνώμονες στον τομέα της μετάφρασης και της ορολογίας. Προτείνει κάθε χρόνο στη Συντονιστική Επιτροπή τις κατευθυντήριες γραμμές για τις δραστηριότητες του Δικτύου.
  • Τη Γραμματεία.
  • Την Υπηρεσία Επείγουσας Απόδοσης Όρων για την ορολογική υποστήριξη των μεταφραστικών υπηρεσιών των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της δημόσιας διοίκησης σε Ελλάδα και Κύπρο.
Ομάδες εργασίαςΓια την υλοποίηση εργασιών επί συγκεκριμένων θεμάτων η Συντονιστική Επιτροπή συγκροτεί προσωρινές ή μόνιμες ομάδες εργασίας που διευθύνονται από ένα συντονιστή. Η συμμετοχή στις δραστηριότητες των ομάδων εργασίας είναι εθελοντική, και μπορούν σε αυτές, μετά από πρόταση του συντονιστή, να συμμετέχουν και εμπειρογνώμονες από ομάδες εργασίας άλλων φορέων που ασχολούνται με την ορολογία χωρίς να απαιτείται η επίσημη συμμετοχή των οικείων φορέων ή των μεμονωμένων εμπειρογνωμόνων στο Δίκτυο. Οι ομάδες εργασίας θεσπίζουν τον κανονισμό εσωτερικής τους λειτουργίας και υποβάλλουν ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων τους στην γενική συνέλευση των μελών του Δικτύου.
Υπηρεσία Επείγουσας Απόδοσης Όρων
Η Υπηρεσία Επείγουσας Απόδοσης Όρων λειτουργεί με βάση ομάδες εργασίας που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας. Από πρακτική άποψη η συμμετοχή στην Υπηρεσία Επείγουσας Απόδοσης Όρων εξασφαλίζει την καθημερινή ορολογική υποστήριξη των μεταφραστών και την επίλυση των πραγματικών προβλημάτων.
Στην πρώτη φάση της λειτουργίας του Δικτύου έχουν συγκροτηθεί οι εξής πέντε ομάδες εργασίας με βάση τις προτεραιότητες που εντόπισε η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
  1. Οικονομικά (οικονομική, τραπεζική, λογιστική, στατιστική, διεθνείς οικονομικές σχέσεις)
  2. Τεχνολογία (μηχανολογία, μεταφορές, ηλεκτρολογία, ηλεκτρονική, πληροφορική)
  3. Χημεία (χημεία, βιοχημεία, φαρμακευτική)
  4. Φυσικοί πόροι (ενέργεια, περιβάλλον, κλίμα, γεωργία, αλιεία)
  5. Δίκαιο (δίκαιο και κοινωνικές επιστήμες)
Οι εργασίες διεξάγονται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος (WIKI) στο οποίο υποβάλλονται ερωτήματα για συγκεκριμένους όρους. Το σύστημα εξασφαλίζει την άμεση ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της ομάδας σχετικά με την υποβολή των ερωτημάτων. Ενημερώνονται επίσης και όλα τα άλλα ενδιαφερόμενα μέλη του Δικτύου που έχουν εγγραφεί ως παρατηρητές των εργασιών της ομάδας.
Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία Επείγουσας Απόδοσης Όρων δεν αποτελεί όργανο τυποποίησης όρων. Το αποτέλεσμα των εργασιών της συμβάλλει στην ορθή απόδοση καινοφανών όρων από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Οι προκύπτοντες όροι θα εισάγονται στην ΙΑΤΕ μέσω της ΟΤΟ και μπορούν στη συνέχεια να εξετάζονται από τις αρμόδιες επιτροπές και τα εθνικά όργανα τυποποίησης.
Η πρόσβαση στην Υπηρεσία Επείγουσας Απόδοσης Όρων είναι δυνατή μόνο κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος ή προσκλήσεως από τον αρμόδιο συντονιστή.
Ημερίδες του Δικτύου
Στις 11 Απριλίου 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργάνωσε ημερίδα εργασίας για έναν πρώτο κατιδεασμό σχετικά με το δίκτυο. Σε επόμενη Ημερίδα, στις 3 Απριλίου 2015 στην Ακαδημία Αθηνών ανακοινώθηκε η ίδρυση του Δικτύου και οι λεπτομέρειες λειτουργίας του (οι ομιλίες της ημερίδας έχουν αναρτηθεί στο www.blod.gr).
Επίσης, το Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργάνωσε δύο ενημερωτικές παρουσιάσεις στις 18 Σεπτεμβρίου 2015 στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, για να παρουσιάσει το Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας. Ενημερωτικήεκδήλωση για το Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας πραγματοποιήθηκε στις 14/10 και στη Θεσσαλονίκη (Κεντρική Βιβλιοθήκη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Στην ιστοσελίδα του δικτύου διατίθενται όλα τα κείμενα που διέπουν τη λειτουργία του δικτύου, το υλικό των ημερίδων και χρήσιμοι σύνδεσμοι.
www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου