Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015

Οι αρχαίοι Έλληνες αγνοούσαν την διάρκεια του έτους. Κατά τα άλλα...

Γιατί το έτος το αγνοούσαν οι Έλληνες μέχρι που μετάφρασαν στα Ελληνικά τα κείμενα των Αιγυπτίων ιερέων...

Στράβωνος “Γεωγραφικά”, 17, 1.29
(Μετάφραση Δημήτρης Σκουρτέλης)
Σημείωση: Ότι βρίσκεται σε παρένθεση είναι σχόλιο του μεταφραστή. Οι υπογραμμίσεις με έντονο χαρακτήρα είναι επίσης του μεταφραστή.


Είδα στην Ηλιούπολη (της Αιγύπτου) και μεγάλα μέγαρα όπου ζούσαν οι ιερείς. Μάλιστα, λένε πως σε αυτά τα σπίτια των ιερέων ήρθαν παλιά άντρες φιλόσοφοι και αστρονόμοι. Αλλά τώρα χάθηκε αυτή η γνώση και η πρακτική της.
Γιατί σε αυτό το μέρος κανείς δεν μου φάνηκε να ξεχωρίζει σε αυτή την γνώση, αλλά δεν είδα εκεί παρά μόνο ιεροποιούς (ιερείς ειδικοί στις θυσίες) καθώς και ξεναγούς για τα ιερά.
Υπήρχε ένας ακόλουθος του διοικητή Αιλίου Γάλλου όταν κατέπλεε στην Αίγυπτο, Χαιρήμονα τον έλεγαν, που υποκρίνοταν πως κατείχε παρόμοια γνώση, αλλά τις περισσότερες φορές τον  κορόιδευαν ως υπερφίαλο και ηλίθιο.
Εκεί (στην Ηλιούπολη) έδειχναν (οι ξεναγοί) τα σπίτια των ιερέων και τις κατοικίες του Πλάτωνα και του Ευδόξου, γιατί μαζί με τον Πλάτωνα  ήρθε εδώ ο Εύδοξος (ο Κνίδιος) και έζησαν μαζί με τους εδώ  ιερείς δεκατρία χρόνια όπως λένε μερικοί.
Ήταν ελλιπείς στην γνώση των ουράνιων φαινομένων, που ήταν και μυστική και δύσκολη να διδαχθεί, και με καλοπιάσματα παρακάλεσαν να διδαχθούν ορισμένες από αυτές τις θεωρίες. Οι δε βάρβαροι, τα περισσότερα τους τα έκρυψαν. Τους είπαν όμως πως τα μέρη της ημέρας και της νύχτας γίνονται 365 ημέρες και συμπληρώνουν ένα έτος.
Γιατί το έτος μέχρι τότε το αγνοούσαν οι Έλληνες, αλλά και πολλά ακόμα, μέχρι που οι νεώτεροι αστρολόγοι πήραν τα κείμενα των (Αιγυπτίων) ιερέων από αυτούς που τα μετάφρασαν στα Ελληνικά.
Και ακόμα από αυτούς (τους Αιγύπτιους) παίρνουν τις γνώσεις τους, και από τους Χαλδαίους.
(Μέχρι τότε ο μήνας ήταν σεληνιακός και ήταν αδύνατο να σχηματιστεί έτος με πραγματική διάρκεια με αυτόν)


Το γνήσιο κείμενο:
1.29


Ἐν δὲ τῆι Ἡλίου πόλει καὶ οἴκους εἴδομεν μεγάλους ἐν οἷς διέτριβον οἱ ἱερεῖς· μάλιστα γὰρ δὴ ταύτην κατοικίαν ἱερέων γεγονέναι φασὶ τὸ παλαιὸν φιλοσόφων ἀνδρῶν καὶ ἀστρονομικῶν· ἐκλέλοιπε δὲ καὶ τοῦτο νυνὶ τὸ σύστημα καὶ ἡ ἄσκησις. ἐκεῖ μὲν οὖν οὐδεὶς ἡμῖν ἐδείκνυτο τῆς τοιαύτης ἀσκήσεως προεστώς͵ ἀλλ᾽ οἱ ἱεροποιοὶ μόνον καὶ ἐξηγηταὶ τοῖς ξένοις τῶν περὶ τὰ ἱερά. παρηκολούθει δέ τις ἐξ Ἀλεξανδρείας ἀναπλέοντι εἰς τὴν Αἴγυπτον Αἰλίωι Γάλλωι τῶι ἡγεμόνι Χαιρήμων τοὔνομα͵ προσποιούμενος τοιαύτην τινὰ ἐπιστήμην͵ γελώμενος δὲ τὸ πλέον ὡς ἀλαζὼν καὶ ἰδιώτης· ἐκεῖ δ᾽ οὖν ἐδείκνυντο οἵ τε τῶν ἱερέων οἶκοι καὶ Πλάτωνος καὶ Εὐδόξου διατριβαί. συνανέβη γὰρ δὴ τῶι Πλάτωνι ὁ Εὔδοξος δεῦρο͵ καὶ συνδιέτριψαν τοῖς ἱερεῦσιν ἐνταῦθα ἐκεῖνοι τρισκαίδεκα ἔτη͵ ὡς εἴρηταί τισι· περιττοὺς γὰρ ὄντας κατὰ τὴν ἐπιστήμην τῶν οὐρανίων͵ μυστικοὺς δὲ καὶ δυσμεταδότους͵ τῶι χρόνωι καὶ ταῖς θεραπείαις ἐξελιπάρησαν ὥστε τινὰ τῶν θεωρημάτων ἱστορῆσαι· τὰ πολλὰ δὲ ἀπεκρύψαντο οἱ βάρβαροι. οὗτοι δὲ τὰ ἐπιτρέχοντα τῆς ἡμέρας καὶ τῆς νυκτὸς μόρια ταῖς τριακοσίαις ἑξήκοντα πέντε ἡμέραις εἰς τὴν ἐκπλήρωσιν τοῦ ἐνιαυσίου χρόνου παρέδοσαν· ἀλλ᾽ ἠγνοεῖτο τέως ὁ ἐνιαυτὸς παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ὡς καὶ ἄλλα πλείω͵ ἕως οἱ νεώτεροι ἀστρολόγοι παρέλαβον παρὰ τῶν μεθερμηνευσάντων εἰς τὸ Ἑλληνικὸν τὰ τῶν ἱερέων ὑπομνήματα· καὶ ἔτι νῦν παραλαμβάνουσι τὰ ἀπ᾽ ἐκείνων͵ ὁμοίως καὶ τὰ τῶν Χαλδαίων.

Πηγή εικόνας: 
http://www.pixwords-luseis.eu/pixword/astronomos/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου