Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015

Περί προφητειών.... Διαβάσατε το Ευαγγέλιο;


ΟΥΤΕ ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΟΥΤΕ ΚΑΝ Ο ΥΙΟΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ. 

Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΦΑΝΕΙ ΜΕ ΣΗΜΑΔΙΑ.

Βάλτε λίγο μυαλό ώ άνδρες Δελφοί, υποπροφήται.

Ο Χριστός της Δευτέρας Παρουσίας με τα σύμβολα που αναφέρονται στην Αποκάλυψη.
Ημιτελές έργο του Δημητρίου Σκουρτέλη.

Κατά Ματθαίον, Κδ', 36
Για  την ημέρα εκείνη και την ώρα [της δευτέρας παρουσίας] κανείς δεν γνωρίζει τίποτε, ούτε οι άγγελοι των ουρανών, ούτε ο Υιός, παρά μόνο ο Πατέρας. Όπως έγινε στις μέρες του Νώε, έτσι θα είναι και η παρουσία του υιού του ανθρώπου. Διότι, όπως τις ημέρες πριν τον κατακλυσμό οι άνθρωποι έτρωγαν και έπιναν, παντρευόντουσαν και πάντρευαν, μέχρι τη μέρα, που μπήκε ο Νώε στην κιβωτό, και δεν κατάλαβαν, μέχρι που ήλθε ο κατακλυσμός και τους παρέσυρε όλους, έτσι θα γίνει και η παρουσία του υιού του ανθρώπου.

Κατά Λουκάν Ιζ΄,20
Όταν δε κάποιος από τους Φαρισαίους τον ρώτησε, πότε έρχεται η βασιλεία του Θεού, τους απάντησε· “η βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με σημάδια που μπορεί κανείς να παρατηρήσει. Ούτε όταν έλθει θα πουν οι άνθρωποι· Να εδώ είναι η να εκεί είναι. Γιατί στην πραγματικότητα η βασιλεία του Θεού βρίσκεται μέσα σας.”. Είπε δε στους μαθητές του· “θα έλθουν μέρες, που θα επιθυμήσετε να δείτε, μία από τις μέρες του υιού του ανθρώπου, και δεν θα ιδείτε. Και θα σας πουν τότε· Να, εδώ είναι, να εκεί είναι. Μην πάτε εκεί και μην τρέξετε πίσω από αυτά. Ο υιός του ανθρώπου θα έλθει στη μέρα του, όπως ακριβώς η αστραπή φαίνεται έξαφνα και αστράφτει από κάποιαν περιοχή του ουρανού. Πριν όμως πρέπει να πάθη πολλά και να αποδοκιμασθεί από την γενεά αυτή.  Και όπως έγινε στις μέρες του Νώε, έτσι θα είναι και στις μέρες που θα έλθει ο υιός του ανθρώπου. Τότε έτρωγαν, έπιναν, διασκέδαζαν, παντρευόντουσαν και πάντρευαν, μέχρι τη μέρα που μπήκε ο Νώε στην κιβωτό και ήλθε ο κατακλυσμός και τους εξολόθρευσε όλους. Το ίδιο και στις μέρες του Λωτ. Και τότε οι άνθρωποι έτρωγαν, έπιναν, αγόραζαν, πωλούσαν, φύτευαν, έκτιζαν. Την ώρα όμως που έφυγε ο Λωτ από τα Σόδομα, έβρεξε από τον ουρανό φωτιά και θειάφι και τους κατέστρεψε όλους.   Όμοια με αυτά θα συμβούν την ημέρα που θα φανεί ο υιός του ανθρώπου…

Τα εδάφια στο πρωτότυπο:

"Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν οὐδὲ ὁ υἱός, εἰ μὴ ὁ πατὴρ μόνος. ὥσπερ δὲ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε, οὕτως ἔσται ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. ως γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις ταῖς πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ τρώγοντες καὶ πίνοντες, γαμοῦντες καὶ γαμίζοντες, ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, καὶ οὐκ ἔγνωσαν ἕως ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς καὶ ἦρεν ἅπαντας, οὕτως ἔσται [καὶ] ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου."


"Ἐπερωτηθεὶς δὲ [ο Ιησούς] ὑπὸ τῶν Φαρισαίων πότε ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀπεκρίθη αὐτοῖς καὶ εἶπεν· Οὐκ ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ μετὰ παρατηρήσεως, οὐδὲ ἐροῦσιν ἰδοὺ ὧδε ἤ ἰδοὺ ἐκεῖ· ἰδοὺ γὰρ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν. Εἶπε δὲ πρὸς τοὺς μαθητάς· Ἐλεύσονται ἡμέραι ὅτε ἐπιθυμήσετε μίαν τῶν ἡμερῶν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἰδεῖν, καὶ οὐκ ὄψεσθε. καὶ ἐροῦσιν ὑμῖν· ἰδοὺ ὧδε, ἰδοὺ ἐκεῖ· μὴ ἀπέλθητε μηδὲ διώξητε. ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἀστράπτουσα ἐκ τῆς ὑπ' οὐρανὸν λάμπει, οὕτως ἔσται καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ ἡμέρᾳ αὐτοῦ. πρῶτον δὲ δεῖ αὐτὸν πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. καὶ καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου· ἤσθιον, ἔπινον, ἐγάμουν, ἐξεγαμίζοντο, ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθε Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, καὶ ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς καὶ ἀπώλεσεν ἅπαντας. ὁμοίως καὶ ὡς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Λώτ· ἤσθιον, ἔπινον, ἠγόραζον, ἐπώλουν, ἐφύτευον, ᾠκοδόμουν· ᾗ δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλθε Λὼτ ἀπὸ Σοδόμων, ἔβρεξε πῦρ καὶ θεῖον ἀπ' οὐρανοῦ καὶ ἀπώλεσεν ἅπαντας. κατὰ τὰ αὐτὰ ἔσται ᾗ ἡμέρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτεται.


Πηγή εικόνας:

Byzantine icons and church murals

https://www.facebook.com/pages/Byzantine-icons-and-church-murals/186814501408115?sk=timeline

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου