Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 30 Ιουλίου 2017

Το Σύβολον της Πίστεως του Δωδεκάθεου.

Πιστεύω εἰς εν Χάος, έναν Έρωτα και μιαν Θολούραν, ποιητάς ουρανού και γης, ορατών τε πάντων καὶ ἀοράτων δι' ων τα πάντα ἐγένετο.

Και εις θεούς, και τους υιούς αυτών, γεννηθέντας και εγκαταλειφθέντας εις τα όρη διαρκούντων των αἰώνων· θεοί ἐκ παρθένων πορνών, θεοί αληθινοί εκ πορνών αληθινών, γεννηθέντες ου ποιηθέντες, ομοούσιοι των αγνώστων πατέρων αυτών.

Τους δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν ταλαιπωρίαν κατελθόντες εκ τῶν ουρανών εκ του αστερισμού του Σειρίου.  Αμήν  λέγω ημίν, εξ Αιγύπτου και Φοινίκης ήλθον, οι απατεώναι.

Στρογγυλοκαθισθέντας επί των βωμών ημών και φαγόντας τον περίδρομον και απολαύσαντας τας θυγατέρας και τους υιούς ημών κατά κόρον και παρά φύσιν.

Και  αναστάντας εκάστην τρίτην ημέρα εις Αιθιοπίαν ταξιδεύοντες, οι αχάριστοι.

Και εις Δίαν ανελθόντα εἰς την Τρωικήν Ίδην και καθεζόμενον εις σωρόν κόπρου, ἐκ δεξιών των Τρώων, και εις όφιν, μύγαν, μέρμηγκαν, ταύρον και σταγόνας μεταμορφούμενον.

Και πάλιν καταρώμενον μετά της Αθηνάς την ελληνικήν νίκην εν Τροία, κρίναι ζώντας και νεκρούς ήρωας και ταλαιπωρών και πατάσσων αυτούς.

Και εἰς τον Απόλλωνα τον άγιον, τον ψεύστην, τον Λοξίαν, τον δολοπλόκον, τον Ώρον Μεμφίτην, τον φορέα μολυσματικών και αιφνιδίων ασθενειών, τον μετά τοῦ Πατρός εκ Δελφών εκπορευόμενον, και συν Πατρί και Πυθία συνεργαζόμενον μετά κάθε εχθρού, διά τῶν προφητών.

Εἰς μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Ασιατικήν Μητέρα των θεών.

Ομολογοῦμεν θυσίας, τελετάς τε μυστικάς εις άφεσιν αμαρτιών.

Προσδοκώμεν μετενσάρκωσιν νεκρών

Και ζωήν ταλαιπωρίας εις τους αιώνας.

Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου