Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

Πώς εύρισκαν τους κλέφτες στο ΒυζάντιοΜέθοδος α
«Ελάμβανον άρτον και τυρόν και μεν επί του άρτου έγραφον Σαραιουά ή Σάρσων, επί δε του τυρού Σαραφαήλ ή Σαμψών. Επειτα έδιδον τούτο να φάγωσιν οι ύποπτοι, εξ ών όντως ο ένοχος  ήτο αδύνατον να καταπίη»Μέθοδος β
«ανεμίγνυον το λευκόν του ωού μετά μολύβδου και δια του μείγματος έγραφον οφθαλμόν επί του τοίχου, έπειτα εκάλουν τους υπόπτους να βλέπουσι προς αυτόν, όστις δε εδάκρυε βλέπων, ασφαλώς ήταν ένοχος»Μέθοδος β1
«Εάν παρά ταύτα αυτός εξηκολούθει αρνούμενος τότε επήγνυον ήλον εις τον γραφέντα οφθαλμόν, προσγράφοντες: ‘ο δε παράνομος Ιούδας ουκ ηβουλήθη συνιέναι’ οπότε η αποκάλυψις ήτο εξησφαλισμένη»Μέθοδος γ
«κατέφευγον εις ιερέα όστις, λαμβάνων άρτον της Μεγάλης Πέμπτης, αφού έλεγε την ευχήν» "...." «έδιδε τον άρτον να τον φάγωσι οι ύποπτοι, εκείνος δ΄ όστις δεν ηδύνατο να καταπίει επιστεύετο ότι ήτο ο κλέπτης»

Φ. Κουκουλές «Βυζαντινών βίος και Πολιτισμός»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου