Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014

Ραγιάδες προ Χριστού.

Ο Δήμος των Μαρωνιτών στη Θράκη συμμαχεί με τους Ρωμαίους, με την ευλογία του θεού Διονύσου. 


Πάρτε 'να @ούστη...
Πηγή εικόνας: 

Επίσημη επιγραφή του 176 πΧ. 

Λίγο αργότερα, όλη η Ελλάδα θα υποκύψει. 


Ένα μικρό παράδειγμα Ραγιαδισμού...

 "ἐάν τις πρότερος ἐκφέρηι τῶι δήμωι τῶν Ῥωμαίων ἢ τοῖς ὑπὸ Ῥωμαίους τασσομένοις̣, τότε ὁ δῆμος ὁ τῶν Μαρωνιτῶν τῶι δήμωι τῶν Ῥωμαίων κατὰ τὸ εὔκαιρον βοηθείτω· ἐάν τις πρότερος πόλεμον ἐκφέρηι τῶι δήμωι τῶν Μαρωνιτῶν ἢ τοῖς ὑπὸ Μαρωνίτας τασσομένοις, τότε ὁ δῆμος ὁ τῶν Ῥωμαίων τῶι δήμωι τῶι Μαρωνιτῶν κατὰ τὸ εὔκαιρον βοηθείτω" 

Πηγή:

Regions : Thrace and the Lower Danube (IG X) : Thrace and Moesia Inferior

SEG 35:823    Previous Inscription SEG 35:820    SEG 35:823[1] Next Inscription

Thrace — Maroneia — ca. 167 BC — Thrakike Epeteris 4 (1983) 419-449

1
ερέω̣
πρεσβε,
Ἐπιγόνου το̣
Μητροφάνου, ο̣
5
τοῦ Ἀθήνεω, Ἀγαθοκ̣,
Πυθίωνος τοῦ Ἡραγόρου̣ 
Ῥωμαίων καὶ τὸν δῆμον τὸν 
Αἰνίων τοὺς κεκριμένους ὑπὸ Λευκίο
ἐλευθέρους καὶ πολιτευομένους με-
10
τῶν· φιλία καὶ συμμαχία καλὴ ἔστω καὶ κατὰ
γῆν καὶ κατὰ θάλασσαν εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον,
πόλεμος δὲ μὴ ἔστω· ὁ δῆμος ὁ τῶν Μαρων-
τῶν τοὺς πολεμίους καὶ ἀντιπολεμίους τοῦ
δήμου τοῦ Ῥωμαίων διὰ τῆς ἰδίας χώρας καὶ ἧς
15
 α̣ὐτοὶ κρατῶσιν μὴ διιέτωσαν δημοσίαι βου̣-
λῆι δόλωι πονηρῶι, ὥστε τῶι δήμωι τῶι Ῥω-
μαίων καὶ τοῖς ὑπ’ αὐτοὺς τασσομένοις πόλεμον̣
ἐκφέρωσιν, μήτε αὐτοὺς σίτωι μήτε ὅπλοις μή̣-
τε ναυσὶν μήτε χρήμασιν χορηγείτωσαν δημοσ
20
βουλῆι δόλωι πονηρῶι, ὥστε τῶι δήμωι τῶι Ῥω-
μαίων πόλεμον ἐκφέρωσιν· ὁ δῆμος ὁ τῶν Ῥωμαί-
ων τοὺς πολεμίους καὶ ἀντιπο̣λεμίους τοῦ δήμου
τοῦ Μαρωνιτῶν διὰ τῆς ἰδίας χώρας καὶ ἧς ἂν αὐτοὶ
κρατῶσιν μὴ διιέτωσαν δημοσίαι βουλῆι δόλωι πο-
25
νηρῶι, ὥστε τῶι δήμωι τῶι Μαρωνιτῶν καὶ τοῖς ὑ̣-
π’ αὐτοὺς τασσομένοις πόλεμον ἐκφέρωσιν, μήτε̣
αὐτοὺς σίτωι μήτε ὅπλοις μήτε ναυσὶν μήτε χρήμα̣-
σιν χορηγείτωσαν δημοσίαι βουλῆι δόλωι πονηρῶι
τοῦ δήμου τοῦ Ῥωμαίων, ὥστε τῶι δήμωι τῶι Μαρωνι-
30
τῶν πόλεμον ἐκφέρωσιν· ἐάν τις πρότερος ἐκφέρηι τῶι
δήμωι τῶν Ῥωμαίων ἢ τοῖς ὑπὸ Ῥωμαίους τασσομένοις̣,
τότε ὁ δῆμος ὁ τῶν Μαρωνιτῶν τῶι δήμωι τῶν Ῥωμαί-
ων κατὰ τὸ εὔκαιρον βοηθείτω· ἐάν τις πρότερος πόλε-
μον ἐκφέρηι τῶι δήμωι τῶν Μαρωνιτῶν ἢ τοῖς ὑπὸ Μαρω-
35
νίτας τασσομένοις, τότε ὁ δῆμος ὁ τῶν Ῥωμαίων τῶι δή-
μωι τῶι Μαρωνιτῶν κατὰ τὸ εὔκαιρον βοηθείτω· ἐάν τι
πρὸς ταύτην τὴν συμμαχίαν προσθεῖναι ἢ ἐξελεῖν ὁ δῆ-
μος ὁ τῶν Ῥωμαίων καὶ ὁ δῆμος ὁ τῶν Μαρωνιτῶν βούλων-
ται, κοινῇ βουλῆι ἑκατέρων βουλομένων ἐξέστω καὶ ὃ ἂν προ-
40
σθῶσιν τοῦτο ἐν τῆι συμ<μ>αχίαι ἐνέστω, ὃ δὲ ἐὰν ἐξέλωσιν,
τοῦτο ἐν τῆι συμμαχίαι μὴ ἐνέστω· ταύτην τὴν συμμαχίαν γραφῆ-
ναι εἰς χάλκωμα καὶ ἀνατεθῆναι ἐ<ν> μὲν Ῥώμῃ ἐν τῷ Καπετωλίῳ,
ἐν δὲ Μαρωνείαι ἐν τῶι Διονυσίωι.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου