Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2014

Πώλησις κατά φαντασίαν εραστού.

Πηγή εικόνας και άρθρου:
7s7


Υπό της Δεββώρας Λαυρεντίου

(Deborah Laurent)
20/10/14
Μετάφρασις εκ της Γαλλικής: 
Δημήτριος ΣκουρτέληςΗ Γεωργία Ωροκούκκη, (Georgia Horrocks) νεαρά κάτοικος Λονδινίου, ηλικίας δύο και είκοσιν ενιαυτών, προσέφερε προς πώλησιν “αντικείμενον” οπωσδήποτε κατά τι απρόβλεπτον, παρά τω διαδικτυακώ τόπω eBay. Απεφάσισεν εσχάτως ίνα όπως αποχωρισθεί τον Βερνάρδον, τον φανταστικόν της εραστήν.

Προσφάτως απεφάσισα πως καιρός ήτο να πωλήσω τον κατά φαντασίαν εραστήν μου Βερνάρδον, τον οποίον εδημιούργησα κατά την διάρκειαν περιόδου τινός συναισθηματικής ασταθείας. 
Μοι συνεστήθη υπό του ψυχιάτρου μου όπως του ειπώ “αντίο”. Παρ΄όλον που θα επεθύμην ικανοποιητικήν τινά χρηματικήν ανταμοιβήν, το σημαντικότερον δια τούτον θα ήτο να του εξεύρω έναν καλόν οίκον.”

Ουδεμίαν βεβαιότητα έχει η Γεωργία περί της ηλικίας του Βερνάρδου:
Ενσαρκώνει μεν παιδικήν τινά αθωώτητα, σοφίαν δε γηραιού μάγου. Σωματικώς, χαίρει άκρας υγείας. Είναι ενεργητικότατος, και πλειστάκις μοι παρείχεν βοήθειαν όπως αρθώ της εμής κλίνης ίνα ασκηθώ -είναι συνεπώς χρησιμότατος εάν προσπαθεί τις να απωλέσει κιλά τινά βάρους.”

Η νεαρά γυνή διαβεβαιοί πως ο εταίρος της είναι:

Προσεκτικός, γενναιόδωρος, πιστός” αλλά επίσης “σκανδαλιάρης”. Ενθυμείται επί τούτου, πως απεβλήθη ημέραν τινά εκ του σχολείου διότι επεχείρησεν κακόγουστον τινά αστεϊσμόν, ενθαρρυνομένη δε υπό του Βερνάρδου, αστεϊσμόν όστις περιελάμβανεν “λίτρα τινά χρωστικής και μίαν φισκίναν κολυμβήσεως.”

Διευκρινίζει δε πως ο Βερνάρδος δεν θα αποσταλεί ταχυδρομικώς, αλλά δια μέσου της ιδικής της φαντασίας και αυτής ταύτης του αγοραστού.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου