Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

Οι ραγιάδες “Εθνικοί”. Η κατάντια της Ελλάδας πριν επικρατήσει ο Χριστιανισμός.

Η αποθέωση του Αντωνίνου του Ευσεβούς 
και της γυναίκας του.161 μ.Χ.

Άπειρες, χωρίς υπερβολή, και από κάθε ελληνική περιοχή είναι οι επιγραφές που τιμούν τους κατακτητές μας, τους Ρωμαίους Αυτοκράτορες. Εδώ παραθέτουμε ένα ελάχιστο δείγμα...
Αλλά η απόδοση τιμών δεν φτάνει στον περήφανο “Εθνικό” Έλληνα που δεν γονατίζει τάχα μπρος στους θεούς του.
Αυτές οι επιγραφές θεοποιούν τους Αυτοκράτορες, εξευτελίζοντας την αρχαία θρησκεία, που δεν χρειάστηκε έτσι κανένα Χριστιανισμό για να σβήσει.
Οι Ρωμαίοι γελούσαν μαζί μας, μας αποκαλούσαν “Γραικύλους”, και η λέξη “Γραικός” είναι ακόμα υποτιμητική στις περισσότερες Ευρωπαϊκές γλώσσες.
(Γι αυτό και το Νεοελληνικό κράτος προσπάθησε μάταια να αλλάξει το διεθνές όνομά του σε “Ελλάς”).
Σε αυτές τις επιγραφές λοιπόν, που παραθέτουμε με την πηγή τους, ο Ρωμαίος αυτοκράτορας αποκαλείται:

Θεός, θεού υιός, θεού απόγονος, θειότατος, αρχιερέας μέγιστος, πατέρας της πατρίδος, Ολύμπιος, Πύθιος, Πανελλήνιος, κτίστης, νομοθέτης, τροφεύς”

ενώ η γυναίκα του αποκαλείται:
Θεά σεβαστή, Νέα Δήμητρα”

Υπογραφή:

Η πόλις
ή
ο Δήμος


Κατά τα άλλα ορισμένοι ενοχλούνται με την αγιοποίηση του Μ. Κωνσταντίνου.

Οι επιγραφές:

Regions : Central Greece (IG VII-IX) : Megaris, Oropia, and Boiotia (IG VII)

IG VII 63    Previous Inscription IG VII 62    IG VII 64 Next Inscription

Megaris — Megara — 30-27 BC
  ὁ δᾶμος
Αὐτοκράτορα Καί-
σαρα θεοῦ υἱὸν
ἀρετᾶς ἕνεκεν

5
καὶ εὐεργεσίας.

Regions : Central Greece (IG VII-IX) : Megaris, Oropia, and Boiotia (IG VII)

IG VII 66    Previous Inscription IG VII 65    IG VII 67 Next Inscription

Megaris — Megara — after 14 AD
Ἰουλίαν Θεὰν Σεβαστήν.

Regions : Central Greece (IG VII-IX) : Megaris, Oropia, and Boiotia (IG VII)

IG VII 67    Previous Inscription IG VII 66    IG VII 68 Next Inscription

Megaris — Megara — 47 AD
[Τιβέριον Κλαύ]διον Καίσαρα Σεβαστὸν Γ̣ε̣[ρμανικόν],
ἀρχιερέα μέγιστον, δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ {τε}
ἕβδομον, αὐτοκράτορα τὸ δωδέκατον, ὕπα-
τον τὸ τέταρτον, πατέρα πατρίδος.

Regions : Central Greece (IG VII-IX) : Megaris, Oropia, and Boiotia (IG VII)

IG VII 69    Previous Inscription IG VII 68    IG VII 70 Next Inscription

Megaris — Megara — 125 AD

[Αὐτοκράτωρ]

1
Καῖσαρ̣, θ̣εοῦ̣ Τ̣ρα-
ϊανοῦ Παρθικοῦ
υἱός, θεοῦ Νέρουα #⁵⁶
υἱωνός, Τραϊανὸς #⁵⁶

5
Ἁδριανὸς Σεβασ(τὸς) #⁵⁶
ἀρχιερεὺς μέγισ(τος) #⁵⁶
δημαρχικ(ῆς) #⁵⁶ ἐξου(σίας)
τὸ θ ∙ ὕπατος τὸ γ.

Regions : Central Greece (IG VII-IX) : Megaris, Oropia, and Boiotia (IG VII)

IG VII 70    Previous Inscription IG VII 69    IG VII 71 Next Inscription

Megaris — Megara — 130-138 AD
τὸν δὶς αὐτοκράτορα Κ[αίσαρα Τρ]αϊανὸν Ἁδρια[νὸν]
Σεβαστὸν Ὀλύμπιον Π[ύθι]ον Πανελλήνιον,
τὸν ἑαυτῶν κτίστην κ[αὶ ν]ομοθέτην καὶ τροφέ[α],
ὑπὸ τὴν ἐπιμέλειαν Ἰο[υλί]ου Κανδίτου τοῦ κρα-

5
τίστου ἀνθυπάτου, στ[ρατ]ηγοῦντος Αἴσχρωνος
τοῦ Δαμοκράτους ∙ Δ[υμ]ᾶνες.

Regions : Central Greece (IG VII-IX) : Megaris, Oropia, and Boiotia (IG VII)

IG VII 71    Previous Inscription IG VII 70    IG VII 72 Next Inscription

Megaris — Megara — 130-138 AD

[τὸν δὶς αὐτοκράτορα Καίσαρα Τραϊανὸν]
[Ἁδριανὸν Σεβαστὸν Ὀλύμπιον]
[Πύθιον Πανελλήνιον, τὸν ἑαυτῶν]

1
[κτίστην καὶ νομοθέτην καὶ τ]ροφέ-
[α Ὑλλεῖς {²⁷Πάμφυλοι?}²⁷, ὑπὸ τὴν ἐπ]ιμέλειαν Ἰου-
[λίου Κανδί]τ̣ου τ̣οῦ κρατίστου ἀν-
[θυ]πάτου, στρατηγοῦντος Αἴσ-

5
χρωνος τοῦ Δαμοκράτους. #⁹⁰⁰

Regions : Central Greece (IG VII-IX) : Megaris, Oropia, and Boiotia (IG VII)

IG VII 72    Previous Inscription IG VII 71    IG VII 73 Next Inscription

Megaris — Megara — 130-138 AD
τὸν δὶς αὐτοκράτορα Καίσαρα Τραϊανὸν
Ἁδριανὸν Σεβαστὸν Ὀλύμπιον Πύθιον
Πανελλήνιον, τὸν ἑαυτῶν κτίστην καὶ νο-
μοθέτην καὶ τροφέα Ἁδριανίδαι #⁵⁶ ὑπὸ

5
τὴν ἐπιμέλειαν Ἰουλίου Κανδίτου τοῦ
κρατίστου ἀνθυπάτου #⁵⁶ στρατηγοῦν-
τος Αἴσχρωνος τοῦ Δαμοκράτους.

Regions : Central Greece (IG VII-IX) : Megaris, Oropia, and Boiotia (IG VII)

IG VII 73    Previous Inscription IG VII 72    IG VII 74 Next Inscription

Megaris — Megara — 130-138 AD
Σαβεῖναν βασίλισσαν Σεβαστήν, νέαν Δήμητρα, Αὐτοκράτορος
Ἁδριανοῦ γυναῖκα, Πάμφυλοι, ὑπὸ τὴν ἐπιμέλειαν Ἰου-
λίου Κανδίτου τοῦ κρατίστου ἀνθυπάτου, στρατη-
γοῦντος Αἴσχρωνος τοῦ Δαμοκράτους.

Regions : Central Greece (IG VII-IX) : Megaris, Oropia, and Boiotia (IG VII)

IG VII 74    Previous Inscription IG VII 73    IG VII 75 Next Inscription

Megaris — Megara — 130-138 AD
Σαβεῖναν βασίλισσαν Σεβαστήν, νέαν Δήμητρα,
Αὐτοκράτορος Ἁδριανοῦ γυναῖκα, Ἁδριανίδαι, ὑπὸ
τὴν ἐπιμέλειαν Ἰουλίου Κανδίτου τοῦ κρατίστου
ἀνθυπάτου, στρατηγοῦντος Αἴσχρωνος τοῦ

5
                        Δαμοκράτους.

Regions : Central Greece (IG VII-IX) : Megaris, Oropia, and Boiotia (IG VII)

IG VII 77    Previous Inscription IG VII 76    IG VII 78 Next Inscription

Megaris — Megara — 161-169 AD
See also: SEG 13:291 

col. I.1
Αὐτοκράτορα Καίσαρα Μᾶρκον
Αὐρήλιον Σεβαστόν, θεοῦ
Ἀντωνείνου υἱόν, θεοῦ
Ἁδριανοῦ υἱωνόν, θεοῦ

5
Τραϊανοῦ Παρθικοῦ ἔκγονον,
θεοῦ Νέρουα ἀπόγονον

col. II.1
Αὐτοκράτορα Καίσαρα Λούκιον
Αὐρήλιον Σεβαστόν, θεοῦ
Ἀντωνείνου υἱόν, θεοῦ
Ἁδριανοῦ υἱωνόν, θεοῦ

5
Τραϊανοῦ Παρθικοῦ ἔκγονον,
θεοῦ Νέρουα ἀπόγονον

col. I-II.7
                 ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος
   ὑπὸ ἐπιμέλειαν τοῦ στρατηγοῦ Βι(τελλίου) Ὀνασικλέους.

Regions : Central Greece (IG VII-IX) : Megaris, Oropia, and Boiotia (IG VII)

IG VII 79    Previous Inscription IG VII 78    IG VII 80 Next Inscription

Megaris — Megara — reign of M. Aurelius?
[Αὐτοκράτορα Καίσαρα Μ(ᾶρκον) Αὐρήλι]ον, θ[εοῦ Ἀντωνείνου]
[Εὐσεβοῦς υἱόν, θεοῦ Ἁδριανοῦ υἱ]ω̣νόν, θεο[ῦ Τραϊα]-
[νοῦ Παρθικοῦ ἔκγονον, θεοῦ Νέ]ρουα <ἀ>π[όγονον],
                                  [Σεβαστόν, ὁ δ]ῆμος.

Regions : Central Greece (IG VII-IX) : Megaris, Oropia, and Boiotia (IG VII)

IG VII 82    Previous Inscription IG VII 81    IG VII 83 Next Inscription

Megaris — Megara — 268-270 AD
[τὸν κύριον] ἡμῶν μέγιστον καὶ θειότατον
[Αὐτοκράτορ]α Καίσαρα Μᾶρκον Αὐρήλιον Κλαύ-
[διον Σεβα]στὸν                     ἡ πόλις.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου