Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

Η "Τύχη" της κάθε πόλης ήταν ένα θυσιασμένο κορίτσι;


Η τύχη της Πομπηίας.
Πηγή εικόνας: 
The History Of Our Ancestors

Κάθε πόλη της ύστερης αρχαιότητας 
είχε την ξέχωρη"θεά Τύχη" της. Μνεία της "Τύχης της Αθήνας", πχ, κάνει ο Δημοσθένης στον λόγο του "Περί Στεφάνου" 

Φαίνεται πως η καθιέρωση κάθε τέτοιας θεάς 
προέρχονταν από τη νεκρική λατρεία 
ενός επί τούτου θυσιασμένου κοριτσιού...
Αυτό είναι σίγουρο για τουλάχιστον δυο πόλεις...


Ο Ι. Μαλάλας μας λέει πως ο Σέλευκος ο Νικάτωρ θυσίασε μια παρθένο ονόματι Αιμάθη, με τον ιερέα Αμφίονα, θεμελιώνοντας την Αντιόχεια και άλλη μία θεμελιώνοντας την Λαοδίκεια. Προσθέτει την πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία πως οι θυσιασμένες παρθένες λατρεύονταν μετά ως “Τύχη της Πόλεως”. Και αφού κάθε πόλη είχε την εξατομικευμένη θεά ‘Τύχη” της, τα συμπεράσματα είναι προφανή... 

Ιδού το απόσπασμα του Ι. Μαλάλα που αφορά την Αντιόχεια:
«...ἐκεῖ διεχάραξαν τὰ θεμέλια τοῦ τείχους, θυσιάσας δι' Ἀμφίονος ἀρχιερέως καὶ τελεστοῦ κόρην παρθένον ὀνόματι Αἰμάθην, κατὰ μέσου τῆς  πόλεως καὶ τοῦ ποταμοῦ μηνὶ ἀρτεμισίῳ τῷ καὶ μαΐῳ κβʹ, ὥρᾳ ἡμερινῇ αʹ, τοῦ ἡλίου ἀνατέλλοντος, καλέσας αὐτὴν Ἀντιόχειαν εἰς ὄνομα τοῦ ἰδίου αὐτοῦ υἱοῦ τοῦ λεγομένου Ἀντιόχου Σωτῆρος, κτίσας εὐθέως καὶ ἱερόν, ὃ ἐκάλεσε Βωττίου Διός, ἀνεγείρας καὶ τὰ τείχη σπουδαίως φοβερὰ διὰ Ξεναίου ἀρχιτέκτονος,στήσας ἀνδριάντος στήλην χαλκῆν τῆς σφαγιασθείσης κόρης τύχην τῇ πόλει ὑπεράνω τοῦ ποταμοῦ, εὐθέως ποιήσας αὐτῇ τῇ τύχῃ θυσίαν. καὶ ἀπελθὼν κατέστρεψε τὴν Ἀντιγονίαν πόλιν πᾶσαν ἕως ἐδάφους, μετενεγκὼν καὶ τὰς ὕλας ἐκεῖθεν διὰ τοῦ ποταμοῦ, καὶ ποιήσας καὶ τῇ τύχῃ Ἀντιγονίᾳ ἀνδριάντα στήλης χαλκῆς ἐχούσης Ἀμαλθείας κέρας ἔμπροσθεν αὐτῆς. καὶ ποιήσας ἐκεῖ τετρακιόνιν ἐν ὕψει ἔστησεν αὐτὴν τὴν τύχην, καταστήσας ἔμπροσθεν αὐτῆς βωμὸν ὑψηλόν· ἥντινα στήλην τῆς τύχης μετὰ τελευτὴν Σελεύκου Δημήτριος ὁ υἱὸς Ἀντιγόνου τοῦ Πολιορκητοῦ ἀπήγαγεν ἐν Ῥώσῳ ἐν τῇ πόλει τῆς Κιλικίας. ἡ δὲ αὐτὴ πόλις Ῥῶσος ἐκτίσθη ὑπὸ Κίλικος τοῦ υἱοῦ Ἀγήνορος.»

Και για την Λαοδίκεια:

”...θυσιάσας κόρην αδαή ονόματι Ἀγαύην, ποιήσας αὐτῇ στήλην χαλκῆν εἰς τύχην τῆς αὐτῆς πόλεως.”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου